Repreint.sk prezentuje vybrané diela interiérovej architektúry zo 60. – 80. rokov 20. storočia s čiastočným presahom do nasledujúceho obdobia.

Interpretované diela zďaleka nezahŕňajú široký diapazón reprezentačných interiérov realizovaných v tomto období. Okrem nich vzniklo na Slovensku množstvo iných architektonických skvostov, v ktorých zohrával interiérový dizajn sprítomnený v súčastiach stavebného interiéru, v nábytkovom a svetelnom dizajne svoje výsostné, nezameniteľné postavenie.

Výber predstavených diel je vo veľkej miere podmienený mierou ich zachovania vo svojej pôvodnej podobe, limitmi získavania dokumentačných materiálov, časovým intervalom riešenia projektu, ako i samotnými bydliskami participujúcich študentov. Prezentovaná vzorka má napriek tomu potenciál poukázať na autenticitu, kvality a význam vtedajšej interiérovej tvorby 
i výtvarného umenia, na kultúrno-spoločenské hodnoty, ktoré si treba rokmi pripomínať a chápať ich ako nezameniteľnú časť našej histórie i východiská 
v ďalšom tvorivom dianí.

O projekte

Cieľom projektu je pozdvihnúť povedomie širokej odbornej a laickej verejnosti 
v oblasti dochovaných kultúrnych hodnôt, ktoré na Slovensku vlastníme. Ambíciou je zároveň motivovať súčasných tvorcov k tvorivým rozhodnutiam, ktoré zohľadňujú významné odkazy minulosti, rešpektujú kultúrno-spoločenskú kontinuitu, identitu, tektoniku a charakteristické črty pôvodného diela, 
a pripomínajú ich prostredníctvom jeho jednotlivých súčastí, zachovaných dobových artefaktov a iných výrazových alternatív.

Architekti a dizajnéri nemali v danej dobe tak široké pole možností ako ich súčasníci v kontexte materiálových, technologických možností, a najmä dostupnosti sériovo vyrábaného dizajnového artikla zo zahraničia. Ponuka kvalitných typových prvkov z domácej produkcie pre interiéry verejného charakteru bola takisto minimálna. Možno i práve preto tvorcovia zameriavali o to viac svoju pozornosť na atypický interiérový detail a výtvarné atribúty, ktoré prepožičiavali vnútornému prostrediu osobitý ráz a originálnu, špecifickú atmosféru. Väčšina návrhov a realizácií pochádzajúcich z tohto obdobia boli koncipované ako atypické dizajnérske riešenia s prevahou „na mieru šitých“ dizajnových solitérov a prvkových zoskupení. Kladenie dôrazu na výtvarný detail a precíznosť remeselného spracovania sa prejavovali vo viacerých rovinách tvorby. Popri architektonicko-stavebných prvkoch boli nenahraditeľnou výrazovou dimenziou v rukách tvorcov mobiliár, svietidlá a autentické umelecké diela, koncipované ako neodlučiteľná, symbiotická súčasť vnútornej architektúry. Mnohí autori tak pretavili použité tvorivé princípy do jedinečných interiérových scenérií, umelecky hodnotných dizajnových a výtvarných artefaktov, z ktorých mnohé pretrvali až do dnešnej doby.

Signifikantné znaky interiérov

Prezentované interiéry sa vyznačujú výrazovou ojedinelosťou odzrkadľujúcou rukopis konkrétnych autorov a súčasne sú nositeľmi množstva spoločných tvorivých atribútov. Dominantnými signifikantnými znakmi interiérov tohto obdobia sú najmä:

 • prienik architektúry, dizajnu a výtvarného umenia
 • úzka previazanosť priestorového a dizajnového konceptu
 • viacnásobné rytmické opakovanie geometricky tvarovaných interiérových prvkov a výtvarných motívov
 • používanie keramických a kamenných obkladov a dlažieb rôznych tvarov 
a formátov
 • používanie drevených materiálov na obkladoch a nábytku
 • výtvarná plasticita a štrukturácia podhľadov s častým zastúpením drevených roštov a lamelových systémov
 • kompozičná a výtvarná dominancia svietidiel
 • geometrické tvaroslovie a pôdorysné usporiadanie sedacieho nábytku
 • uplatňovanie výrazných farebných akcentov a kontrastov
 • integrácia umelecky hodnotných výtvarných diel
 • a iné charakteristiky.

Je prirodzeným javom, že nová doba so sebou prináša nutnú revitalizáciu a adaptáciu objektov, ktoré reagujú na zmeny vyplývajúce z nových požiadaviek užívateľov a iných faktorov. Zmeny vyvolané novými materiálovými možnosťami, ekologickými vplyvmi a technologickými inováciami sú rovnako prirodzené, a zákonite nachádzajú svoj odraz v nových tvorivých postupoch. Umením je skĺbiť pôvodné hodnoty diela s inovačnými prístupmi, nechať ich vyniknúť i po rokoch vo svojej prirodzenej podstate a sprítomniť ich rozumným spôsobom i pre ďalšie generácie. Veríme, že mnohé z dodnes zachovaných posolstiev zostanú živou reflexiou minulosti nielen na fotografiách, ale i v ich reálnej, fyzickej podobe a budú tak naďalej pripomínať tvorivé počiny niekdajších známych i menej známych tvorcov.

Signifikantné znaky interiérov

Úvodné a sprievodné texty:

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Texty sú priebežne doplnené vybranými pasážami zo seminárnych prác študentov.

Garanti predmetov:

Verejný interiér: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Vybrané kapitoly . Interiér: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.

Parciálnou súčasťou projektu je i vydanie vysokoškolskej učebnice:

„Umelecké dielo v interiéri“ 
od autora Mgr. Ing. Branislava Jelenčíka, ArtD. Dip. Mgmt.