Ústav interiéru a výstavníctva sa vyprofiloval ako samostatný subjekt Fakulty architektúry (dnešnej Fakulty architektúry a dizajnu) STU v roku 1990.

V súčasnosti je jeho prioritnou náplňou vzdelávane študentov všetkých stupňov štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektúra, Dizajn a Umenie s užším, interdisciplinárnym zameraním na oblasť architektúry, interiéru a interiérového dizajnu.

V širokom spektre realizovaných aktivít majú svoje nezastupiteľné zastúpenie výskumné aktivity previazané s komplexom atribútov v kontexte minulosti i súčasnosti, ako i architektonická a dizajnérska prax. Ich úzke, neoddeliteľné vzájomné prelínanie prispieva ku komplexnému vnímaniu súvislostí, chápaniu architektonických a dizajnérskych princípov tvorby, ktoré sa snažíme pretaviť do edukačného procesu a súčasne prezentovať smerom k širšej verejnosti.

Kontextuálne poznanie tvorivých princípov dávnej i nedávnej minulosti je jedným z predpokladov úspešného profilu absolventov smerujúcich k súčasnej praxi. 
V rámci prezentovaného projektu KEGA boli preto do výskumu zapojení i samotní študenti odborov Architektúra a Dizajn, ktorí sa spolupodieľali na získavaní textových informácií, zabezpečovaní fotodokumentácie, a tým i poznávaní a porovnávaní tvorivých znakov minulosti a súčasnosti. Sprievodné aktivity boli vykonávané vo väzbe na obsahovú náplň voliteľných predmetov vyučovaných na ÚIV FAD STU v období rokov 2022-23.

Študenti zapojení do projektu KEGA č. 001STU-4/2021

 • Bc. Bieliková Eva
 • Bc. Černáková Barbora
 • Bc. Divékyová Terézia
 • Bc. Dobešová Daniela
 • Bc. Frančeková Lucia
 • Bc. Froncová Martina
 • Bc. Gergelyová Anna
 • Bc. Grošíková Petra
 • Bc. Kramárová Denisa
 • Bc. Labašová Karin
 • Bc. Jakubec Andrej
 • Bc. Mikitková Viktória
 • Bc. Mrázová Soňa
 • Bc. Mudrová Ľubomíra
 • Bc. Pitoňáková Simona
 • Bc. Prišťáková Michaela
 • Bc. Procházka Lukáš
 • Bc. Ridzoňová Klaudia
 • Bc. Sasváriová Laura
 • Bc. Sedlák Branko
 • Bc. Slabeyová Juliana
 • Bc. Staššáková Dagmar
 • Bc. Szabóová Sabína
 • Bc. Szuriová Rebeka
 • Bc. Verešová Katarína
 • Bc. Vrábelová Marianna
Ústav interiéru a výstavníctva sa vyprofiloval ako samostatný subjekt Fakulty architektúry (dnešnej Fakulty architektúry a dizajnu) STU v roku 1990.

Úvodné a sprievodné texty:

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Texty sú priebežne doplnené vybranými pasážami zo seminárnych prác študentov.

Garanti predmetov:

Verejný interiér: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Vybrané kapitoly . Interiér: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.

Parciálnou súčasťou projektu je i vydanie vysokoškolskej učebnice:

„Umelecké dielo v interiéri“ 
od autora Mgr. Ing. Branislava Jelenčíka, ArtD. Dip. Mgmt.