Hotel Junior

Bratislava

Kategória: Ubytovacie zariadenia

Autor: Ing. arch. Dušan Bystrický
Autori interiéru: Ing. arch. Dušan Bystrický,  Ing. arch. Ivan Slameň, Ing. arch. Branislav Somora
Výtvarné diela: akad. soch. Jana Černá, akad. soch. Dušan Králik, akad. soch. Imrich Vanek, akad. soch. Alexander Vika, akad. arch. Michal Uher
Adresa: Drieňová 14, Bratislava – Ružinov
Ukončenie projektu: 1977
Realizácia: 1977 – 1982

Súčasťou hotelovej haly je dodnes zachované vybavenie baru evokujúce raketovú odpaľovaciu základňu

Hotel s pôvodným názvom Junior Sputnik, sa týči na brehu športovo-rekreačnej vodnej plochy v intraviláne obytnej zóny miestnej časti Štrkovec. Objekt postavený pre účely Cestovnej kancelárie mládeže patril v minulosti  k jedným z najmodernejších ubytovacích zariadení  v Bratislave. Interiéry, ako i budovu samotnú charakterizujú  veľkorysé vstupné priestory, jednoduchá dispozícia  a prehľadná hmotovo-priestorová kompozícia založená na prieniku zvislého a vodorovného hranola. Okrem ubytovacej časti boli verejnosťou vyhľadávanými súčasťami hotela i spoločenské priestory poskytujúce príležitosti na stravovanie, podnikové i kultúrno-spoločenské podujatia. K najvýznamnejším z nich patrila denná vináreň s tanečným parketom, jedáleň s exteriérovou terasou s výhľadom na vodnú hladinu, univerzálna sála, klubovňa, salónik snack bar. 

Výtvarne najpútavejším priestorom je hotelová hala, na ktorú zamerala svoju pozornosť i Dáša Staššáková. Z južnej strany presvetlený interiér haly plnil funkciu zastrešeného uzavretého dvora s pavlačami, z ktorých viedli dvere do izieb pre hostí. Netradične uchopený priestorový koncept hotela pripomínajúci dobovú atmosféru obytných pavlačových domov, bol v tom čase na Slovensku neobvyklý a novátorský. Skulpturálne pôsobiaci interiér s prienikom slnečných lúčov ponúkal atraktívne vizuálne zážitky, a zároveň miesto na vzájomné stretávanie a nadväzovanie sociálnych kontaktov. 

Nosnou črtou technicisticky ponímaného interiéru hotelovej haly je povýšenie významu vzduchotechnických potrubí a stavebných konštrukcií do pozície výtvarných a svetelných artefaktov. „Hlavnou dominantou interiéru centrálnej haly je mohutná vzduchotechnická plastika pripomínajúca vesmírnu loď, ktorá vystupuje z kazetového stropu do priestoru. Pôsobivé sú aj menšie postranné plastiky na stenách, podporujúce vizuálnu dynamiku priestoru. V priestore pod vzduchotechnickou skulptúrou sa nachádza bar, ktorý svojím tvarom pripomína odpaľovaciu základňu. Súčasťou interiéru haly je aj schodisko vedúce na jednotlivé pavlače sprostredkúvajúce prístup do izieb pre hostí. Plastiku je tak možné pozorovať z každého poschodia a z rôznych uhlov pohľadu návštevníkov.“ [3] V materialite spoločenských priestorov prevláda obloženie drevotrieskovými doskami s bielym, jemne lesklým laminovaným povrchom, ktorý vytvára optimálne vizuálne pozadie na vnášanie farebných kontrastov. Interiér hotelovej haly vizuálne dynamizuje pruhovaný obklad stien stvárnený v oranžovej, žltej, zelenej a červenej farbe. 

Snahy o estetizáciu prostredia sa prejavili i vnesením viacerých, tematicky i druhovo odlišných výtvarných diel, z ktorých sú dnes verejne prístupné iba niektoré. Okrem spomínanej vzduchotechnickej skulptúry majú príležitostní návštevníci možnosť pozorovať nástenný kamenný reliéf vo vstupnej hale od Imricha Vaneka, ako i „základový kameň“ s vytesaným názvom a dátumom otvorenia hotela. 

 „Z vlastného pozorovania možno usúdiť, že interiér centrálnej haly Hotela Junior bol pozoruhodným dielom, najmä kvôli monumentálne pôsobiacej vzduchotechnickej plastike a nadčasovému schodisku. Postranné steny boli dodatočne pokryté nástennou tapetou, avšak celkový stav haly, schodiska, pavlačí, stropu, VZT- jednotiek a postranných plastík sú dodnes zachované v pôvodnom stave. Interiér vstupnej časti a reštaurácie prešiel čiastkovými úpravami, ktoré nereflektujú atribúty pôvodného ducha stavby ani citlivej revitalizácie. Na záver treba konštatovať, že hotel by si v prípade jeho zachovania zaslúžil vhodnú revitalizáciu všetkých priestorov, obzvlášť interiéru centrálnej haly so špecifickými technickými a výtvarnými artefaktmi.“  [3] Ubytovacie jednotky a mnohé iné  súčasti interiéru sa v súčasnosti nevyužívajú, a to najmä kvôli zlému technickému stavu budovy. Budúcnosť kedysi obľúbeného mládežníckeho hotela je tak dnes neistá a iba čas ukáže, či sa uberie tým správnym smerom.

Použité zdroje
  1. Ondreička, Pavol: Juniorhotel CKM Sputnik v Bratislave. In: Projekt 6/278/84, s. 4-10
  2. Hotel Junior. Sci-fi. Web portál: Miesta Mesta. Dostupné na: https://cargocollective.com/MiestaMesta/Hotel-Junior-Sci-fi
  3. Staššáková Dáša: Objekt Junior hotel Sputnik. Seminárna práca k predmetu: Verejný interiér, FAD STU Bratislava, LS 2022/2023
Fotodokumentácia

Dáša Staššáková