Matričný úrad

Vranov nad Topľou

Kategória: Administratívno-správne inštitúcie

Autor: Ing. arch. Jozef Maňuch
Autorská spolupráca: Ing. Ján Mokriš
Výtvarné diela: akad. soch. Michal Czupil a iní
Adresa: Námestie slobody 4, Vranov nad Topľou
Projekt: 1978
Realizácia: 1979 – 1984

Pozdĺžnu kompozičnú os obradnej siene umocňuje podhľad s navádzajúcim pásom svietidiel

Z vonku na prvý pohľad nenápadná budova odhaľuje vo svojom vnútri nečakané interiérové a výtvarné dimenzie. Vznik objektu bol pôvodne iniciovaný snahami o vytvorenie dôstojného stánku na konanie slávnostných kultúrno-spoločenských podujatí verejného i súkromného charakteru. Interiérové priestory určené na tieto účely pretrvali až do dnešnej doby, vďaka čomu sú užívateľom dodnes k dispozícii obradná sieň, zasadacia sála, ako i priestorovo komfortný vestibul príležitostne využívaný aj ako „galéria“.

Interiér obradnej siene ponúka užívateľskú kapacitu 94 miest na sedenie a 20 miest na státie. Výnimočná priestorová kompozícia s pozdĺžnym radením sedadiel vo vzťahu k obradnému stolu sa vymyká z bežne zaužívaných konceptov obradných siení. Trojloďový interiér pozostáva zo stredového komunikačného jadra a dvoch postranných krídiel s funkciou sedenia. Pozdĺžnu os miestnosti výtvarne umocňuje koberec a navádzajúci pás stropných svietidiel koncipovaných vo vzájomnej koexistencii s drevenými lamelami podhľadu. Rytmicky radené svietidlá vyúsťujú do výtvarne pôsobivej priestorovej skulptúry vznikajúcej násobením svetelných a podhľadových prvkov. Čelná stena miestnosti je obložená drevenými panelmi, v strede ktorých sa vyníma štátny znak Slovenskej republiky. V popredí je umiestnený elegantný, dizajnovo nadčasový obradný stôl s oblými detailmi v ukončeniach. Výrazovo dominantné, pozdĺžne komponované celočalúnené sedadlá zelenej farebnosti sú s cieľom umocnenia vizuálnych zážitkov divákov vyvýšené o úroveň jedného schodiskového stupňa. [2]

Pred obradnou sálou sa nachádza vstupný vestibul plniaci funkciu vstupného, pobytového, rozptylového a relaxačného priestoru. Jeho integrovanou súčasťou je dodnes zachovaný mobiliár šatne a čalúnený sedací nábytok. Interiér vestibulu a priľahlých komunikačných zón vizuálne i dojmovo dotvárajú na zeleno morené drevené obklady a interiérové súčasti v prirodzenej farbe dreva. Strop je prekrytý hliníkovými lamelami a dreveným roštovým podhľadom v kombinácii s plošnými svietidlami. Povrch podláh je aktuálne kombináciou dodnes zachovaného prírodného kameňa šedej farebnosti a pravdepodobne už viac krát vymenených vzorovaných celoplošných kobercov.  Zaujímavou súčasťou interiérov sú viaceré výtvarné diela, nástenné reliéfne výjavy znázorňujúce oslavu života a výnimočné chvíle. Čakáreň, alebo galéria pred sálou je dotváraná mnohými rastlinami, ktoré evokujú atmosféru 80. rokov. Tie sú uložené v pôvodných masívnych drevených kvetináčoch v jednotnej zelenej farbe, ktorá je požitá aj na obklade v čakacej zóne.“ [2]  

Kvalitu dodnes zachovaných interiérov odzrkadľuje skutočnosť, že i s odstupom množstva rokov objekt ročne pojme niekoľko stoviek ľudí. Okrem samotných prevádzkovaných aktivít návštevníkov oslovuje i atmosféra,  súčasťou ktorej je interiérový dizajn so zachovanými špecifickými znakmi prezentujúcimi tvorivé tendencie vtedajšej doby. Prezentované interiéry sú zároveň presvedčivým dôkazom toho, že i mnohé architektonicky nenápadné budovy v sebe ukrývajú osobité, neraz zabudnuté kultúrno-spoločenské hodnoty z minulých období. Nasvedčujú o tom i slová Petry Grošíkovej, autorky priložených fotografií: „Obradnú sieň vo Vranove nad Topľou som si ako tému vybrala kvôli nedoceneniu interiéru stavby, nakoľko exteriérom nevyniká, ale som presvedčená, že celkovým zariadením budovy nadchne tento interiér nie jedného milovníka architektúry a dizajnu.“ [2]

Použité zdroje
  1. Beňušková, Zuzana: Občianske obrady na Slovensku, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017, 136 s. ISBN 978-80-224-1623-8
  2. Grošíková, Petra: Mestské centrum kultúry vo Vranove nad Topľou. Seminárna práca k predmetu Verejný interiér, FAD STU Bratislava, LS 2021/2022
Fotodokumentácia

Petra Grošíková