Slovenská národná rada – objekt pri severovýchodnej bašte Bratislavského hradu

Bratislava

Kategória: Vládne inštitúcie

Autori interiéru: Ing. arch. akad. arch. Rastislav Janák, Ing. arch. Oľga Janáková, Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen
Adresa: Zámocká ul., areál Bratislavského hradu, Bratislava
Projekt a realizácia: 1978 – 1985
Úpravy 2. a 3.np.: 1991, 1994

Dielo je zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Nezameniteľnou súčasťou interiéru zasadacej sály na 3.np. sú dynamicky komponované lineárne svietidlá

Objekt pri severovýchodnej bašte Luginsland, nazývaný ako objekt pri Mikulášskej bráne, je súčasťou rozsiahleho súboru stavieb situovaných v areáli Bratislavského hradu. Po dlhej genéze historického vývoja ovplyvnenej tokom priebežných historických udalostí sa interiéry budovy stali sídlom Vysokej školy výtvarnej umení a finálne sídlom Slovenskej národnej rady (dnešnej Národnej rady Slovenskej republiky) a Správy Bratislavského hradu. Jednotlivé funkčno-prevádzkové zmeny si vyžiadali kompletnú adaptáciu priestorov na nové účely v kontexte dispozície i vizuálneho stvárnenia interiérov, ktoré sa zachovali vo svojej pôvodnej dizajnovej podobe až do dnešnej doby. 

Prevádzková osnova objektu pozostáva zo stredového komunikačného jadra a rokovacích a kancelárskych priestorov umiestnených v ľavom a pravom krídle budovy. V ľavej časti prízemia sa nachádza rokovacia sieň, pôvodne používaná aj ako knižnica, v pravej časti bufet a jedáleň s príslušným sociálnym a technicko-hospodárskym zázemím. Na 2.np. sú  umiestnené pracovne zamestnancov SNR a na najvyššom podlaží pracoviská správy Bratislavského hradu a veľká zasadacia sála s predsálím. V roku 1991 došlo k adaptácii časti priestorov najvyššieho podlažia na účely Kancelárie vtedajšieho československého prezidenta Václava Havla a v roku 1994 k čiastočným dispozičným úpravám 2. a 3.np. zmysle požiadaviek Kancelárie Národnej rady SR. Rekonštrukcia zahŕňala zvýšenie počtu kancelárií pri súčasnom zachovaní pôvodného dizajnového štýlu interiérov budovy. 

V návrhu prízemia autori zvolili pamiatkarský prístup s vizuálnym priznaním existujúcich stavebných konštrukcií, a tým i samotnej tektoniky  budovy. „Autori tu citlivo ponechávajú vyznieť charakteristické stavebné danosti klenbového stropu a čistých omietkových stien. Dopĺňajú ich novou kamennou dlažbou a prevažne nízkym mobilným  nábytkom.“ [1]  Ako uvádzajú samotní autori: „Zámerom projektu tohto podlažia bolo ponechať pôvodný architektonický výraz – klenby, čisté biele plochy stien a tektoniku okien, a tento ďalším riešením podporiť.“ [1]  Horné podlažia sú na rozdiel od prízemia realizované v duchu tzv. „vloženého interiéru“ s úplným alebo čiastočným prekrytím existujúcich stavebných substancií. Na 2np. je zachovaný pôvodný výraz obvodových stien, ktorý vizuálne dopĺňajú novo vložené priečky a iné, na mieru navrhnuté interiérové prvky. Najvyššie podlažie sa vyznačuje rozsiahlym použitím súvislých obkladov obvodového muriva, šikmých železobetónových stien a stropu. I keď bol takto uchopený dizajnový koncept v čase svojho vzniku vystavený čiastočnej polemike, realizované interiéry dodnes pútajú pozornosť návštevníkov najmä vďaka svojim špecifickým výrazovým kvalitám a vysokej úrovni remeselného spracovania detailov.

V kontexte interiérového riešenia zohrávajú popri stavebnom interiéri významnú rolu nábytok a svietidlá, chápané v pozícii nezameniteľnej dizajnérskej vrstvy pôsobiacej na úžitkové a estetické kvality interiéru. Jednotlivé priestory sú vedome výtvarne modelované prostredníctvom umelého osvetlenia ako jedinečného výrazového artikla spolupodieľajúceho sa na kreovaní vizuálnych interpretácii konkrétneho miesta. Svetelné prvky a inštalácie sa tak stávajú nezameniteľnými článkami  interiérovej scény a zároveň akýmisi jedinečne ponímanými umeleckými dielami. Výtvarnú artikuláciu priestorov súčasne umocňuje atypický, na mieru navrhnutý mobiliár dotvárajúci vizuálne pôsobenie interiérov. I vzhľadom na vtedajšie limitované možnosti výberu typových produktov mali autori diela možnosť prezentovať svoju fantáziu, cit pre úžitkové remeslo a zmysel pre výtvarný detail. 

Použité zdroje
  1. Vyjadrenie poroty – slovo autorov:  Rekonštrukcia a interiér SNR – objekt pri severovýchodnej bašte v areáli Bratislavského hradu. In: Projekt 1/253, 1982 , str. 16-20
  2. Bratislava Castle. Web portál Bratislava. Dostupné na: https://www.visitbratislava.com/places/bratislava-castle/
  3. Osobný rozhovor s prof. Ing. arch. akad. arch. Ivanom Petelenom, PhD.
Fotodokumentácia

Ivan Petelen
Dušan Kočlík
Jana Vinárčiková