Vysokoškolský internát a hotel Družba

Bratislava

Kategória: Ubytovacie zariadenia

Autori: Ing. arch. József Finta, Ing. arch. I. Roth
Výtvarné diela v interiéri: akad. mal Peter Günther, doc. akad. mal. Stanislav Harangozó, akad. mal. Miloš Šimurda
Adresa: Botanická 25, Bratislava – Karlova Ves
Projekt a realizácia: 1974 – 1980
Obnova: 1978 – 1982 

Obytný blok D2 – vstupnú halu dotvára sklená mozaika od Miloša Šimurdu

Vysokoškolský internát Družba, v súčasnosti prevádzkovaný i ako hotel, vznikol s cieľom poskytovania prechodného ubytovania vysokoškolskej mládeži. Pri výstavbe bol použitý panelový konštrukčný systém, v danej dobe typický najmä v oblasti bytovej výstavby. Napriek uplatneniu štandardizovaného stavebného systém sú kvality tohto diela zo stránky architektonickej, úžitkovej i estetickej nesporné. Sú to najmä holistický prístup, logická dispozično-prevádzková schéma a výrazová jednota architektúry a interiéru, ktoré prepožičiavajú budove internátu požadovanú známku kvality. 

Kompozičná skladba objektu pozostáva z dvoch desaťpodlažných hmôt s ubytovacími sekciami, medzi ktorými sa rozprestiera viacúčelová nízko-podlažná podnož budovy. Práve tu sú umiestnené funkčne atraktívne priestory, hlavnými reprezentantmi ktorých sú dnešné kongresové centrum a menšie stravovacie jednotky. Hlavnými súčasťami kongresového centra je sála ponúkajúca kapacitu 236 miest, tri zasadačky a „lobby“ priestor. Interiéry budovy si dodnes zachovali viaceré dobové znaky, ktoré Anna Gergelyová sprítomnila týmito slovami: „V exteriéri ako aj v interiéri je veľmi citeľná symetria ako jeden zo základných výrazových prostriedkov danej doby. Princíp symetrického zrkadlenia ľavej a pravej strany sa objavuje napríklad vo vstupných zónach s recepciami. Dominantná modro-červená farebná kombinácia použitá v exteriéri sa často opakuje aj v interiéroch. Niekde ju však dopĺňa či nahrádza sýto oranžová farba v kombinácii so smaragdovou zelenou. Tvaroslovie interiérových prvkov v mnohých prípadoch vychádza zo základných geometrických útvarov, akými sú kruh, štvorec či obdĺžnik. Pôvodný nábytok je vidno veľmi ojedinele. Zachovali sa najmä stavebné súčasti interiéru, ako napríklad drevené obklady nachádzajúce sa vo viacerých častiach objektu. Pôvodný sadrový perforovaný podhľad, ktorý bol pre internát Družba typický, možno vidieť už len v kongresovej sále. Práve tu sa zachovala väčšina interiérových prvkov takmer v pôvodnom stave. Či už spomínaný drevený obklad, svietidlá alebo zábradlia a dverné madlá. Atmosféru viacerých priestorov dotvárajú pôvodné svietidlá, ako napríklad úsek recepcie a priestor schodiska vedúceho ku kongresovej sále. Zachovanými súčasťami interiéru sú aj niektoré piktogramy označujúce jednotlivé časti objektu.“ [3]

„Neprehliadnuteľné je aj množstvo umeleckých diel, ktoré sú prítomné asi v každej verejne prístupnej časti. V úseku recepcie ubytovacieho bloku D1 sa nachádza keramická mozaika od Miloša Šimurdu s budovateľskými výjavmi, použitie ktorých bolo typické pre danú dobu. Steny recepcií s arkádovými vstupmi zdobia viaceré artprotisy od Petra Günthera. V bloku D2 sa nachádza abstraktná mozaika od Miloša Šimurdu a kamenná mozaika od Stanislava Harangozóa. Ďalšiu kamennú mozaiku od tohto autora možno vidieť v úseku vstupu do jedálne. V „lobby“ zóne pred vstupom do kongresovej sály dominuje artprotis opäť od Petra Günthera. I vzhľadom na prvotný účel budovy sú v takmer vo všetkých umeleckých dielach prítomné najmä námety z vied ako matematika, chémia či fyzika.“ [2, 3]

„Duch socialistického realizmu ovplyvnený ideológiu danej doby, je citeľný v celkovom ráze architektúry aj v dizajne interiéru. Na druhej strane je však objekt esteticky aj technologicky pokrokový a jedinečný. Krásne na dobe, kedy bol objekt postavený, bola vízia vizuálnej celistvosti architektúry a dizajnu interiéru. Mnohé použité interiérové prvky sú tak premyslené do posledného detailu a vyrobené priamo na mieru. Internát Družba má veľmi silný vizuálny jazyk, vďaka čomu i napriek mnohým nutným opravám a zmenám stále cítiť charakter pôvodného návrhu. Aj keď sa vplyvom rekonštrukcie stratil duch prvoplánovej celistvosti, kedy i ten najmenší detail súvisel s hmotou budovy, niektoré kroky môžeme hodnotiť pozitívne. Je to najmä zachovanie umeleckých diel, ako aj ponechanie farebných kombinácii, vďaka ktorým je budova naďalej osobitou.“ [3]

Použité zdroje
  1. Záhorský, Marian – Ohrablo, František – Černík, Peter: Vysokoškolské internáty v bratislavskej Mlynskej Doline. In: Projekt 6/258/82, 1982, s. 19-23
  2. Miller, Lenka: Krásna Bratislava. Web portál: Denník N. Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/2128884/krasna-bratislava/
  3. Gergelyová, Anna: Vysokoškolský internát/Hotel Družba, Bratislava. Seminárna práca k predmetu Verejný interiér, FAD STU Bratislava, LS 2022/2023
Fotodokumentácia

Anna Gergelyová